Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamine

Käesolev Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise teavitus (edaspidi teavitus) sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Hostel Lõuna isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamises.

Kehtiv alates 01.12.2021

 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

„Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.

Isikuandmeid töötleme me selleks, et täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni.

Hostel Lõuna turunduskanalitest (sh koduleht) kogume me andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta, et paremini mõista meie klientide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat informatsiooni ja täiustada kodulehe funktsionaalsust ning kasutajasõbralikkust.

Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ja pakkuda paremat teenust.

Näiteks töötleb Hostel Lõuna andmeid kliendi ostukäitumise kohta eesmärgiga pakkuda kliendile tema eelistatud pakkumisi ja sisu.

Hostel Lõuna on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral kirjuta hostel@eliisabet.ee. 

Isikuandmete kogumine võib toimuda järgnevatel viisidel:

 • kontaktandmete (sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil kontaktivormide kaudu;

 • veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu (sh brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed.);

 • tellimuse sooritamisel broneerimisvormi kaudu;

 • kasutaja toimingud seoses Hostel Lõuna e-kirjadega;

 • muud isikuandmed, mille te olete teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu LinkedIn, Facebook, Google Plus, Instagram jt. Hostel Lõuna ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike.

 

Vormide täitmisel jagunevad andmed kohustuslikeks ning vabatahtlikult edastatavateks andmeteks.

Kontaktivormi täitmisel tuleb päringu tegijal kohustuslikult edastada järgmised andmed:

 • Nimi – vajalik päringu täitmiseks;

 • E-posti aadress – vajalik päringu täitmiseks ja tagamiseks.

Broneeringuvormi täitmisel tuleb Tellijal kohustuslikult esitada järgmised andmed:

 • Nimi – vajalik broneeringu täitmiseks ja tagamiseks;

 • E-posti aadress – vajalik broneeringu täitmiseks ja vajadusel arvete esitamiseks;

 • Telefoninumber – vajalik broneeringu täitmiseks ning täitmise tagamiseks sh teenuse tõrgete teadete edastamiseks;

 • Riik – vajalik broneeringu täitmiseks ja tagamiseks.

 

 

Kuidas andmeid kogutakse

Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie  kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

Küpsised ning nendest vabanemine

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms.

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Hostel Lõuna kasutab järgmiseid küpsiseid:

 • Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist.

 • Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Hostel Lõuna veebilehtedel.

Täpsemalt öeldes kasutab Hostel Lõuna:

 • analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi ja Hotjari küpsised.

 • kolmandate osapoolte küpsiseid, nt YouTube ja Google Maps. 

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

 

Isikuandmete jagamine

Hostel Lõuna ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda.

Hostel Lõuna ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele va allpool loetletud tingimustel. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote või teenuse pakkumise eesmärgil.

Sinu isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel:

 • Võlgade sisse nõudmine – võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid.

 • Riikliku järelvalve asutused ja Politsei.

 • Avalik tagasiside kliendi nõusolekul.

 

Isikuandmete (andmete) turvalisus, kasutamine ja säilitamine

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete turvaline säilitamine on Hostel Lõuna kõrgeim turvalisuse alane prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikukssaamise võimalikest tagajärgedest.

Hostel Lõuna on rakendanud vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke turvameetmeid kliendi isikuandmete (andmete) kaitsmiseks kadumise ja ebaseadusliku töötlemise eest.

Kõiki Hostel Lõuna kodulehe kaudu kontaktivormide täitmise ja broneeringute tegemise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. 

Säilitamistähtaeg – kui kaua isikuandmeid säilitame?

Hostel Lõuna säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed.

Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.

Küsimuste korral palun võta ühendust hostel@eliisabet.ee.

 

Kliendi (andmesubjekti) õigused

Kliendil on õigus pääseda ligi Hostel Lõuna töödeldavatele Kliendi enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

Kui Kliendil on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Hostel Lõuna on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil hostel@eliisabet.ee

Andmesubjekti õigused

Parandamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.

Kustutamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.

Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.

Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on meile andnud ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik ning töötlemine toimub nõusoleku või lepingu alusel ja automatiseeritult.

Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sealhulgas nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.

Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on andmesubjektil õigus, et tema kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, ning loob andmesubjektile õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust.

Kui Hostel Lõuna pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

 

Muud sätted

Hostel Lõuna võtab õiguse Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamist ühepoolselt muuta. Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.

Käesolevale Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamisele kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Poliitikast tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tallinnas Harju Maakohtus.